องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
กองสาธารณสุข
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (อภ.1) แบบคำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ สอ.1) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ยังไม่ได้สร้างจามเช็คลิส (แบบ สอ.2) แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ยังไม่ได้สร้างตามเช็คลิส (แบบ สอ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ยังไม่ได้สร้าง แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (แบบ ต.1)